LinkButtonLinkButton

Harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë

Kontaktet
Tel:  (+355) 68 33 39 160
E-mail:  Marime.Ademi@gsa.gov.al
Adresa:  Rruga "Myslym Keta", Tiranë (Shqipëri) Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë
Shërbimi elektronik "Harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë" i ofrohet qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve që të aplikojnë online për t'u pajisur me harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë, me shkallë të ndryshme, që ndodhen në Arkivin Qendror Teknik të Gjeologjisë. Baza ligjore: • Ligji nr. 111/2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh)”; • Ligji nr. 9936, datë 26. 06. 2008 “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; • Kostot janë specifike sipas dokumentit gjeologjik të kërkuar, bazuar në tarifat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 6, datë 07.03.2023 "Për shërbimet me të tretët që kryhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, tarifat dhe mënyra e përdorimit të të ardhurave të krijuara nga këto shërbime".

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Harta të komponentëve të ndryshëm gjeologjikë"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësohet formulari elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Konfirmohet pagesa. - Njoftimi bëhet me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania rreth shërbimit të kërkuar.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 - 10 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Kostot janë specifike sipas dokumentit gjeologjik të kërkuar, bazuar në tarifat e përcaktuar në Udhëzimin nr. 6, datë 07.03.2023 "Për shërbimet me të tretët që kryhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, tarifat dhe mënyra e përdorimit të të ardhurave të krijuara nga këto shërbime".

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin