LinkButtonLinkButton

Oponenca për studime gjeologjike, hidrogjeologjike, gjeologo-inxhinierike, ambientale

Kontaktet
Tel:  (+355) 68 33 39 160
E-mail:  Marime.Ademi@gsa.gov.al
Adresa:  Rruga "Myslym Keta", Tiranë (Shqipëri) Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Oponenca për studime gjeologjike, hidrogjeologjike, gjeologo-inxhinierike, ambientale
Shërbimi elektronik "Oponenca për studime gjeologjike, hidrogjeologjike, gjeologo-inxhinierike, ambientale" i ofrohet qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve që të aplikojnë online për kryerjen e oponencave teknike për studime të ndryshme në fushat e gjeoshkencave, të kryera nga subjekte private ose shtetërore. Baza ligjore: • Ligji nr. 111/2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh)”; • Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; • VKM Nr. 550, datë 15.7.2020 “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes, të formateve të lejes, të autorizimit, të kushteve të posaçme dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”; • Kostot janë specifike sipas dokumentit gjeologjik të kërkuar, bazuar në tarifat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 6, datë 07.03.2023 "Për shërbimet me të tretët që kryhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, tarifat dhe mënyra e përdorimit të të ardhurave të krijuara nga këto shërbime".

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Studimi dhe materiali grafik që kërkohet t'i bëhet oponenca sipas rastit; - Harta dhe material tjetër grafik shoqërues i studimit.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Oponenca për studime gjeologjike, hidrogjeologjike, gjeologo-inxhinierike, ambientale"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësohet formulari elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Konfirmohet pagesa. - Njoftimi bëhet me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania rreth shërbimit të kërkuar.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë pune, pas konfirmimit të pagesës

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Kostot janë specifike sipas dokumentit gjeologjik të kërkuar, bazuar në tarifat e përcaktuar në Udhëzimin nr. 6, datë 07.03.2023 "Për shërbimet me të tretët që kryhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, tarifat dhe mënyra e përdorimit të të ardhurave të krijuara nga këto shërbime".

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin