LinkButtonLinkButton

Aplikim per rilidhjen e kontrates vjetore me Depot Farmaceutike

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim per rilidhjen e kontrates vjetore me Depot Farmaceutike
Shërbimi elektronik “Aplikim për rilidhjen e kontratës vjetore me Depot Farmaceutike” u vjen në ndihmë subjekteve të rinovojnë kontratën vjetore me FSDKSH. Baza Ligjore: - VKA nr. 72 datë 22.12.2015, i ndryshuar si dhe Udhëzimi nr. 9 datë 28.06.2019

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Genplan/Planvendosjen e objektit
2. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të rimbursuara, gjendjen në datën e hyrjes në fuqi të LBR së re
3. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të skaduara
Farmacitë dhe Agjencitë farmaceutike, të cilat kanë qenë të kontraktuara, por që u është zgjidhur kontrata për një periudhë kohe më pak se 1 (një) vit: Farmacitë dhe Agjencitë farmaceutike, të cilat kanë qenë të kontraktuara, por që u është zgjidhur kontrata për një periudhë kohe më pak se 1 (një) vit:
1. Kopjen e Certifikatës së regjistrimit tatimor, NIPT/NUIS, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 4. Kopjen e Certifikatës së ushtrimit të profesionit, për drejtuesin teknik, të lëshuar nga Urdhëri i Farmacistëve
2. Kopjen e Certifikatës së ushtrimit të profesionit, për drejtuesin teknik, të lëshuar nga Urdhëri i Farmacistëve 5. Kopjen e Kontratës së punës, ndërmjet punëdhënësit/punëmarrësit, (pronarit/përfaqësuesit ligjor me të punësuarin, farmacistë apo dhe nd/farmacistë)
6. Kopjen e Certifikatës së anëtarësimit, të lëshuar nga Urdhëri i Farmacistëve për farmacistët dhe nd/farmacistët e punësuar. Në rastet kur vendi i punës i farmacistit, nd/farmacistit të punësuar shënuar në certifikatën e anëtarësimit nuk përputhet me subjektin në të cilin ai do të punojë, të kërkohet (pranohet), Vërtetimi i anëtarësimit në Urdhërin e Farmacistëve (origjinali)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim per rilidhjen e kontrates vjetore me Depot Farmaceutike"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin, ngarkoni dokumentet dhe dërgoni aplikimin.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Kontrata 1 vjecare me të drejtë rinovimi nga Drejtoritë Rajonale përkatëse

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin