LinkButtonLinkButton

Aplikim për rilidhjen e kontrates me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për rilidhjen e kontrates me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik
Shërbimi elektronik “Aplikim për rilidhjen e kontrates vjetore me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik” u vjen në ndihmë subjekteve të rinovojnë kontratën me FSDKSH, me qëllim importimin, shpërndarjen, shitjen me shumicë dhe kontrollin e qarkullimit të barnave, të listës së barnave që rimbursohen me çmime të miratuara nga Këshilli i Ministrave dhe sigurimi i disponibilitetit të tyre në tregun e hapur farmaceutik. Baza Ligjore: - VKA nr. 72 datë 22.12.2015, i ndryshuar; - Udhëzimi nr. 4 datë 27.07.2021.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Kopje e Licencës së ushtrimit të aktivitetit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 1. Kopjen e Certifikatës së ushtrimit të profesionit, për drejtuesin teknik, të lëshuar nga Urdhëri i Farmacistëve
2. Kopjen e Certifikatës së regjistrimit tatimor, NIPT/NUIS, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 2. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të rimbursuara
3. Dëshmi penaliteti për administratorin/përfaqësuesin ligjor dhe drejtuesin teknik 3. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të skaduara
4. Vërtetim nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë që subjekti, administratori/përfaqësuesi ligjor dhe ortakët nuk janë në hetim nga prokuroria 4. Lista e Barnave (Shkarkoni Aneksin 1)
5. Kopje e Autorizimit/Kontratës, nga Mbajtësi i Autorizuar për Tregëtim, vendas apo i huaj, për tregëtimin e barnave të regjistruara në Shqipëri, kjo vetëm për importuesit farmaceutik
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për rilidhjen e kontrates me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin, ngarkoni dokumentet dhe përzgjidhni drejtorinë/degën rajonale të Fondit me të cilin do të rilidhni kontratë dhe dërgoni aplikimin; - Pas shqyrtimit të aplikimit, do të njoftoheni me sms tek rubrika “Mesazhet e mia”, ndërsa tek rubrika "Dokumentet e mia" do të gjeni kontratën që do të nënshkruhet elektronikisht midis subjektit dhe Drejtorisë/ Degës Rajonale të Fondit; - Pas nënshkrimit të kontratës, ngarkoni dhe dërgoni kontratën e nënshkruar elektronikisht.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
45 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Deri në hyrjen në fuqi te LBR së re.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin