LinkButtonLinkButton

Aplikim për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi

Kontaktet
Tel:  +355 42 224 537
E-mail:  info@turizmi.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.1. Tiranë Tiranë
Aplikim për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi
Shërbimi elektronik "Aplikim për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi" u mundëson subjekteve që disponojnë strukturë akomoduese/shërbimi të aplikojnë online për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi, në përputhje me VKM nr. 424, datë 27.05.2020 “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, të ndryshuar. Përzgjedhja e subjekteve për lidhje e kontratave për ushtrimin e veprimtarisë së stacioneve të plazheve, bëhet sipas prioritetit të mëposhtëm: - Subjekti të disponojë një strukturë akomoduese të kategorizuar nga ministria përgjegjëse për turizmin, me hapësirë plazhi para strukturës akomoduese; - Subjekti të disponojë një strukturë akomoduese të kategorizuar nga ministria përgjegjëse për turizmin, në afërsi me stacionin e plazhit; - Në rast se nuk ka strukturë akomoduese apo interes nga strukturat akomoduese si më sipër, subjekti të disponojë një strukturë shërbimi me kapacitet mbi 20 tavolina dhe të ketë hapësirë plazhi para strukturës. Kontrata për dhënien në përdorim të hapësirës së plazhit për ushtrimin e veprimtarisë stacion plazhi bëhet nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB), ka afat 1 vjeçar dhe është e vlefshme vetëm për sezonin turistik 2020.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që duhet të ngarkohen nga aplikanti kur plotësohet kërkesa e aplikimit: - Plani i operimit për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, i cili duhet të përmbajë: i. sipërfaqen e kërkuar për përdorim (m2), brenda parcelës së përcaktuar, sipas numrit identifikues; ii. numrin e çadrave dhe shezlloneve të llogaritura në përputhje me sipërfaqen e kërkuar; iii. masat që do ndërmerren për respektimin e kushteve dhe kritereve të higjenës. - Foto të strukturës akomoduese/ të shërbimit; - Foto të qarta të hapësirës së plazhit për të cilën aplikon. Dokumente që duhet të ngarkohen nga aplikanti pas kualifikimit paraprak: - Vërtetimi i pagesës, i kryer në llogari të njësisë respektive të Vetëqeverisjes Vendore, në përputhje me tarifat e miratuara, për sipërfaqen e negociuar; - Formular vetëdeklarimi sipas Aneksit #2 se subjekti është njohur me kushtet, kriteret dhe kërkesat për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit dhe mban përgjegjësi të plotë për plotësimin dhe zbatimin e masave të miratuara nga MSHMS në kuadër të epidemisë të shkaktuar nga Covid19; - Marrëveshja me vrojtues plazhi, e cila të garantojë sigurinë në stacionin e plazhit gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

Hapat e procedurës
Faza I (Aplikimi) - Identifikohuni si subjekt me NIPT në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni numrin identifikues përkatës të stacionit të plazhit duke u referuar në hartën dixhitale të hapësirave të lejuara, plotësoni informacionin sipas tabelave dhe bashkëlidhni dokumentacionin e aplikimit; - Aplikimi do të dërgohet për shqyrtim në Grupin Teknik të Shqyrtimit të Aplikimeve (GTSHA); - Shqyrtimi i aplikimeve do të bëhet brenda 2 ditëve dhe në rast se konstatohet mungesë dokumentacioni do të njoftoheni me email për plotësimin e tyre brenda 3 ditëve dhe për hapat e vijimit të procedurës; - Në rast se subjekti plotëson kriteret dhe dokumentacioni rezulton i plotë, GTSHA njofton subjektin dhe Njësinë përkatëse të Vetqeverisjes Vendore, për kualifikimin paraprak. - Ju do të njoftoheni në adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania; - Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë. Faza II (Negociimi) Gjatë kësaj faze, me qëllim vijimin e procedurave të mëtejshme të kualifikimit paraprak brenda 5 ditëve ndiqen hapat e mëposhtëm: - Subjekti i kualifikuar negocion me Njësitë përkatëse të Vetëqeverisjes Vendore mbi sipërfaqen konkrete që do të jepen në përdorim si stacion plazhi; - Njësia përkatëse e Vetëqeverisjes Vendore gjeneron dhe ngarkon në sistem faturën për kryerjen e pagesës së tarifës për sipërfaqen konkrete të negociuar me subjektin si dhe (ngarkon në sistem) planvendosjen e stacionit të plazhit të dakortësuar me subjektin, në format pdf; - Subjekti kryen (online përmes e-Albania, ose në bankë pagesën e stacionit të plazhit) dhe ngarkon në sistemin online, vërtetimin e pagesës, të kryer në llogari të Njësisë respektive të Vetëqeverisjes Vendore, në përputhje me tarifat e miratuara, për sipërfaqen e negociuar. - Subjekti depoziton formularin e vetëdeklarimit ku vetëdeklaron se është njohur me kushtet, kriteret dhe kërkesat për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit dhe mban përgjegjësi të plotë për plotësimin dhe zbatimin e masave të miratuara nga MSHMS në kuadër të epidemisë të shkaktuar nga Covid19, sipas formatit të miratuar. - Subjekti dorëzon marrëveshjen me vrojtues plazhi, e cila të garantojë sigurinë në stacionin e plazhit gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës. Faza III (Lëshimi i certifikatës dhe lidhja e kontratës) - GTSHA njofton subjektin për miratimin final, dhe e pajis subjektin me Certifikatën e Përdorimit të Stacioneve të Plazhit, sipas kodit përkatës identifikues. - Në vijim lidhet kontrata e përdorimit të stacionit të plazhit, brenda 2 ditëve, midis subjektit dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit (AKB). Çdo informacion në lidhje me aplikimin tuaj do të dërgohet në adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania. Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
9 - 12 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Certifikata e përdorimit të Stacionit të Plazhit është e vlefshme vetëm për sezonin turistik 2020, 1 Qershor deri në 15 Nëntor 2020.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin