LinkButtonLinkButton

Leje pune për punësim të miturish

Kontaktet
Tel:  +355 4 2368473
E-mail:  info@sli.gov.al

Video udhëzuese
Leje pune për punësim të miturish
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Leje pune për punësim të miturish
Shërbimi elektronik "Leje pune për punësim të miturish" u mundëson subjekteve ekonomike të aplikojnë me qëllim punësimin e kategorisë së punëmarrësve nën 18 vjec, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për të siguruar një punë të denje, tëe sigurt e të shëndetshme për ta. Baza ligjore : - Ligji nr 7961 date 12.07.1995 (i ndryshuar), Neni 98-103; - Ligji Nr 9634 datë 30.10.2006 i ndryshuar "Për inspektimin e Punës"; - Vendim nr. 108, datë 15.2.2017 Për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Ekzaminimi mjekësor i punëmarrësit/ve të mitur, që do të punësohen nga subjekti; - Dokumenti i vlerësimit të rriskut për vendin e punës ku do të punojë i mituri.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin " Leje pune për punësim të miturish"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin përkatës elektronik dhe ngarkoni dokumentacionin e nevojshëm; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Me marrjen e kërkesës, Dega Rajonale e ISHPSHSH që ka nën juridiksion subjektin, njofton këtë të fundit për inspektimin që do të kryhet pranë tij, duke i dërguara autorizimin e inspektimit ku është përcaktuar data dhe ora e inspektimit së bashku me grupin e inspektoreve; - Sipas përcaktimeve të dokumentit “Autorizim Inspektimi” vijohet me inspektim pranë subjektit, për të kryer kontrollin para autorizimit për punësimin e të miturve; - Nga inspektorët që trajtuan rastin, hartohet një informacion i hollësishëm ku shprehen qartë për aprovim/mosaprovim; - Mbi bazën e këtij informacioni nga Kryeinspektori i Degës Rajonale dërgohet konfirmimimi i autorizimit "Për punësim të miturish".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Në varësi të kërkesës së subjektit dhe natyrës së punës që do të kryhet nga ky punëmarrës.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin