LinkButtonLinkButton

Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës të karburantit për anijet e peshkimit

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë

Video udhëzuese
Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës të karburantit për anijet e peshkimit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës të karburantit për anijet e peshkimit
Nëpërmjet shërbimit "Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës të karburantit për anijet e peshkimit" u mundësohet subjekteve aplikimi për përjashtim për akcizën e karburantit të përjashtuar nga taksa e qarkullimit, taksa e karbonit, akciza për anijet e peshkimit. Subjektet e peshkimit (personat juridikë dhe fizikë) me qëllim përdorimi i anijeve të peshkimit, të cilat kanë marrë statusin e pritësit të regjistruar dhe plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 20 të vendimit nr. 612 datë 05.09.2012 të Këshillit të Ministrave, "Për dispozitat zbatuese të ligjit 61/2012 "Për akcizat", të ndryshuar. Ligji Nr. 61, datë 24.05.2012, "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar; VKM Nr. 612, datë 09.05.2012, "Mbi Dispozitat Zbatuese të Ligjit për Akcizat" i ndryshuar; Udhëzim i ministrit të Financave dhe ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nr. 18, datë 15.6.2015, "Për procedurat dhe kriteret e furnizimit të anijeve të peshkimit me karburant (gazoil) me përjashtim nga taksa e qarkullimit, taksa e karbonit dhe akciza".

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Autorizimi si pritës i regjistruar lëshuar nga DPD 1. Dokumentacioni i plotë i mjetit lundrues lëshuar nga Regjistri Detar dhe Kapiteneria
2. Kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për tatimpaguesin - E-SIG 02/a 2. Polica e sigurimit lëshuar nga kompanitë e sigurimit
3. Licenca e peshkimit (Akt Miratimi) që lëshohet nga Ministria e Bujqësisë 3. Kontrata e furnizimit lidhur ndërmjet pritësit dhe kompanisë furnizuese me naftë
4. Vërtetim regjistrim biznesi nga QKB ose vendimin e regjistrimit në gjykatë 4. Faturë shit-blerje të sasisë së karburantit
5. Njoftimi i Kompanisë furnizuese (naftës)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës të karburantit për anijet e peshkimit"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara, ngarkoni dokumentacionin e specifikuar dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi dërgohet për shqyrtim pranë personave përgjegjës; - Nëse aplikimi i plotëson kushtet e përcaktuara në legjislacion, autorizimi dërgohet për njoftim pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave (Akcizës dhe Antikontrabandës) dhe Drejtorisë Rajonale Tatim Taksave kompetente; Nëse aplikimi nuk i plotëson kushtet, aplikanti lajmërohet për plotësim dokumentacioni/kthim përgjigje për mosmiratim. - Përgjigja rreth aplikimit tuaj dërgohet në rubrikën "Dokumentet e mia" në llogarinë tuaj në portalin e-albania dhe në adresën tuaj të emailit, me të cilën keni kryer regjistrimin në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
7 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Sipas përcaktimit nga dega doganore që e lëshon (10-20 ditë).

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin