LinkButtonLinkButton

Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit / Certificate of the state exam result

Kontaktet
Tel:  +355 4 2419257
Adresa:  Bulevardi Zhan D’Ark nr.23, Tiranë

Video udhëzuese
Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Advanced Business Solutions shpk
Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit / Certificate of the state exam result
Shërbimi elektronik “Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit” u vjen në ndihmë të gjithë kandidatëve që kanë marrë pjesë dhe kanë rezultuar të suksesshëm në provimin e shtetit për një profesion të rregulluar, i cili zhvillohet në mënyrë tërësisht digjitale pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore, bazuar në Ligjin nr. 10171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nëpërmjet shërbimit jepet mundësia e shkarkimit të vërtetimit të rezultatit të provimit të shtetit, vetëm për kandidatët e suksesshëm në provimin e shtetit. Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në linkun http://arsimi.gov.al dhe Qendrës së Shëbimeve Arsimore në linkun: http://qsha.gov.al The electronic service “Certificate of the state exam” comes to the aid of all candidates who have participated and have been successful in the state exam for a regulated profession, which takes place entirely digitally at the Center of Educational Services, based on Law no. 10171, dated 22.10.2009 “For regulated professions in the Republic of Albania”, amended. Through the service, it is possible to download the certificate of the state exam result, only for successful candidates in the state exam. For more information, visit the official website of the Ministry of Education and Sport at link: http://arsimi.gov.al and of the Educational Services Center at link:http://qsha.gov.al

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues. No accompanying documentation is required for this service.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Klikoni butonin "Shkarko vërtetimin" për të gjeneruar vërtetimin me vulë elektronike. Vërtetimin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania. Nëse jeni shtetas i huaj / If you are a foreign citizen: - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit" / Select the service " Certificate of the state exam result"; - Klikoni butonin "Përdor" / Click the "Use" (Përdor) button; - Përzgjidhni mënyrën e identifikimit: Identifikim si shtetas i huaj / Select the identification method: Identification as a nonresident; - Plotësoni të dhënat tuaja dhe klikoni butonin "Hyr" (Login) / Fill in your details and click the "Login" button;

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë Immediately

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat
No deadline

Kostot
Pa pagesë
Free of charge

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
For any question or uncertainty about the use of the service, please contact at helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin