LinkButtonLinkButton

Mbyllja e programit të studimit të Institucionit të Arsimit të Lartë

Kontaktet
E-mail:  info@arsimi.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit, Nr.23 Tiranë
Mbyllja e programit të studimit të Institucionit të Arsimit të Lartë
Shërbimi elektronik "Mbyllja e programit të studimit të Institucionit të Arsimit të Lartë" u vjen në ndihmë institucioneve të arsimit të lartë , të cilët aplikojnë për mbylljen e programeve të studimit. Aplikimi i institucioneve të arsimit të lartë për mbylljen e programeve të studimit do të bëhet online përmes portalit e-Albania, nëpërmjet formularit të aplikimit. Subjekti juridik vendas ose i huaj aplikon në e-Albania për mbylljen e programeve të studimit, jo më vonë se 6 muaj nga data e fillimit të vitit të ri akademik.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti - Kërkesë për mbyllje programi studimi; - Propozimin e njësisë bazë dhe njësisë kryesore përgjegjëse, për mbylljen e programit të studimit; - Vendimin e Senatit Akademik; - Vendimin e Bordit të Administrimit për miratimin e mbylljes së programit të studimit.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes me NIPT në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Mbyllja e programit të studimit të Institucionit të Arsimit të Lartë"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat kryesore për subjektin aplikues, ngarkoni dokumentacionin e nevojshëm dhe dërgoni aplikimin; - MAS brenda një afati 21 ditor nga data e aplikimit njofton subjektin në formë elektronike për vlerësimin e aplikimit; - Në rast se aplikimi ose dokumentacioni është i paplotë apo konstatohen mangësi/pasaktësi, MAS i kërkon në rrugë elektronike IAL-së që të bëjë plotësimin/saktësimin e dokumentacionit, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit. Në mungesë të plotësimit të dokumentacionit brenda këtij afati, konsiderohet se subjekti ka hequr dorë në heshtje nga aplikimi; - Kur aplikimi dhe dokumentacioni është i plotë dhe garantohet nga IAL përfundimi i studimeve për studentët e regjistruar në programin që kërkohet të mbyllet, brenda 2 muajve nga data e aplikimit, Ministri përgjegjës për arsimin nxjerr aktin e mbylljes së programit përkatës të studimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Deri në 60 ditë nga data e aplikimit

Kostot
Aplikimi për mbylljen e programeve të studimit është pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin