LinkButtonLinkButton

Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
Shërbimi elektronik "Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit" i'u mundëson subjekteve tregtare të njoftojnë pushimin e përkohshëm të aktivitetit te tyre. Me regjistrimin e këtij njoftimi statusi i subjektit shënon “Pezulluar”. Baza ligjore: - Ligji nr.9723, datë 3.5.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar; - Ligji nr.9901, datë 14..4.2017 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”; - Ligji nr. 9920, datë: 19.05.2008, "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; - Ligji nr.9880, datë 25.2.2008 “Për nënshkrimin elektronik”; - Ligji nr.10273, datë 29.4.2010 “Për dokumentin elektronik” dhe aktet nënligjore në zbatim të këtyre ligjeve.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi i Administratorit / Përfaqësuesit ligjor - Akti i Përfaqësimit (në rast se aplikanti është i ndryshëm nga përfaqësuesi ligjor); - Akti për pezullimin e aktivitetit (kërkesë/vendim). Sqarim për pikën e dytë: - Në rastin e formës ligjore Person Fizik dokumentacioni i nevojshëm është formulari i aplikimit; - Në rastin e formës ligjore Person Juridik dokumentacion i nevojshëm është vendimi i shoqërisë dhe formulari i aplikimit.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentet; - Pas dërgimit të aplikimit çështja merret në shqyrtim nga nëpunësi i autorizuar i QKB; - Nëpunësi shqyrton aplikimin dhe merr vendim përkatës për çështjen; - Subjektit aplikues i dërgohet përgjigje në mënyrë elektronike me e-mail si dhe tek "Hapësira ime" në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
8 (tetë ) orë pune
Sqarim: Për aplikimet e kryera gjatë ditëve të pushimit zyrtar afati për shqyrtimin e aplikimin fillon me fillimin e orarit zyrtar të punës për ditën pasardhëse.


Periudha e vlefshmërisë
Në rastin e miratimit të aplikimit lëshohet vërtetimi i miratimit të aplikimit i cili nuk ka afat.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin