LinkButtonLinkButton

Aplikim për rinovimin e licencës së administratorëve të falimentimit

Kontaktet
Tel:  +355 42 259 388 | 71177
Adresa:  Bulevardi Zogu I Parë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për rinovimin e licencës së administratorëve të falimentimit
Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë për rinovimin e licensës së ushtrimit të funksionit të Administratorit të Falimentit. Pas dërgimit të aplikimit tek Agjensia Kombëtare e Falimentimit (ABSA), specialisti i Zyrës së Vlerësimit të ABSA-s bën shqyrtimin e aplikimit dhe të dokumentacionit shoqërues. Në rastin kur aplikimi është i rregullt, shtetasi njoftohet se aplikimi i tij është pranuar dhe përgjigjes i bashkëlidhen edhe dokumente plotësuese informuese, në lidhje me proceset që ai duhet të ndjekë në vazhdimësi. Kjo përgjigje i dërgohet shtetasit me e-mail, si dhe tek hapësira “Dokumentet e Mia” te portali e-Albania. Nëse përgjigjja është kërkuar edhe në formatin letër, atëherë ai njoftohet se duhet te paraqitet pranë Agjencisë Kombëtare të Falimentimit për t'a tërhequr atë. Në rastin kur aplikimi nuk është i rregullt dhe nuk pranohet, shtetasi njoftohet për këtë fakt nga specialisti i zyrës së vlerësimit me anë të e-mail.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokumentacion që vërteton garancinë bankare të kërkuar

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për rinovimin e licencës së administratorëve të falimentimit"; - Plotësoni të dhënat e formularit, bashkëngjitni dokumentet plotësuese që kërkohen për këtë aplikim dhe dërgoni aplikimin; - Zyra e Vlerësimit bën shqyrtimin e aplikimit dhe te dokumentacionit përkatës; - Zyra e Vlerësimit njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar së bashku me arsyetimin përkatës. Në rastin kur aplikimi është pranuar atëherë Zyra e Vlerësimit bashkangjit edhe informacionet e nevojshme për aplikantin në lidhje me licensimin e tij.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
2 vjet

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin