LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese

Kontaktet
E-mail:  info@akshi.gov.al
Adresa:  Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3 Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese

Click here to read the description of this e-service in English.
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017, “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, si dhe nenit 19, ligjit nr.9980, “Për Nënshkrimin Elektronik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të ligjit nr.107/2015, “Për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara” i ndryshuar, AKSHI zhvillon, administron, dhe mirëmban Infrastrukturën e Çelësit Publik (PKI) dhe menaxhon certifikatat dixhitale X.509 të Nënshkrimit Elektronik. Nënshkrimi Elektronik janë të gjitha të dhënat në formë elektronike, të cilat u bashkëlidhen ose shoqërojnë logjikisht të dhëna të tjera elektronike, që shërbejnë si një mënyrë e vërtetimit të identitetit të nënshkruesit dhe vërtetësisë së dokumentit të nënshkruar. Aplikimi për Nënshkrimin Elektronik mund të kryhet për profilet e mëposhtme: - Profesionist i lirë - Profesionist i punësuar - Administrator - Drejtues Teknik

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar/biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pajisje me nënshkrim elektronik për të punësuarit dhe subjektet tatimpaguese"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Zgjidhni profilin për të cilin do të dërgoni aplikimin; - Plotësoni të gjithë të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Pasi të zgjidhni mënyrën e pagesës, mund të shkarkoni mandatin e pagesës me të cilin mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën e tarifës ose për të vijuar me pagesën online duke klikuar butonin “Pagesë online”; - Nëse zgjidhni "Pagesë online" mund të vijoni me mënyrën e pagesës përmes kanalit bankar dhe në hapat e ardhshëm zgjidhni bankën nga e cila do të bëni pagesën, tek e cila duhet të keni llogarinë tuaj. (Aktualisht është e ndërlidhur Banka Kombëtare Tregtare dhe Union Bank); - Vijoni me ndjekjen e udhëzimeve deri në finalizimin e urdhërpagesës; - Më pas duhet të vijoni me kryerjen e pagesës në aplikacionin bankar të shkarkuar në telefonin tuaj; Urdhërpagesa është e vlefshme për t'u paguar brenda 24h; - Kur kërkesa është e saktë dërgohet në Drejtorinë e Sigurisë e-Gov, në sektorin e fushës së PKI-së dhe procedohet nga specialistët e fushës së Infrastrukturës dhe Çelësave Publikë. -Në rast se validiteti i licencave të siguruara nga ju gjatë aplikimit tuaj për pajisje me nënshkrim elektronik përfundojnë më parë se 365 ditë nga dita e aplikimit, vlefshmëria e nënshkrimit do të jetë deri në ditën e përfundimit të vlefshmërisë së licensës ose pozicionit tuaj në aplikim. - Për Agjentët Doganorë në rast se nuk mund të paraqiteni personalisht për tërheqjen e nënshkrimit mund të autorizoni një palë të tretë nëpërmjet një prokure të posaçme/përgjithshme të firmosur pranë noterit. Sqarim: Aplikimi për shtetasit e huaj duhet të kryhet nëpërmjet llogarisë së biznesit të regjistruar në portalin e-Albania. Informacion Lutemi të tregoni kujdes në të dhënat e vendosura në aplikimin tuaj për nënshkrimin elektronik pasi bazuar në ligjin Nr. 9880, datë 25.02.2008, neni 25, pika 2, këto të dhëna  duhet të konfirmohen nga organet përgjegjëse për lëshimin e tyre. Në raste pasaktësie të dhënash si: - Plotësimi i gabuar i numrit të licencës  - Plotësimi i gabuar i institucionit lëshues  - Licencën e ushtrimit të profesionit e parinovuar ose joekzistente Shuma e plotë e shërbimit do të tarifohet dhe nuk mund t’ju rimbursohet! KUJDES: Mandat Pagesa duhet të përmbajë të dhënat e aplikantit (Emër Mbiemër) dhe jo të dhënat e subjektit që ai përfaqëson si NIPT ose Emër subjekti!

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
1-vjeçar

Kostot
4800 lekë (Shkarkoni faturën)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al ose vizitoni https://akshi.gov.al/nenshkrimi-elektronik-per-subjektet-private/
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin