LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim kombëtar të markës

Kontaktet
E-mail:  mailinf@dppm.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr. 33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë Tiranë
Aplikim për regjistrim kombëtar të markës
Nëpërmjet shërbimit elektronik "Aplikim për regjistrim të markës" jepet mundësia e aplikimit online për qytetarët dhe subjektet për të kryer: - regjistrimin kombëtar të markës individuale - regjistrim kombëtar të markës kolektive ose certifikuese. Subjektet e interesuara mund të mbrojnë markat tregtare nëpërmjet regjistrimit të tyre në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI). Regjistrimi i markës siguron mbrojtjen ligjore të saj për përdorimin ekskluziv në treg dhe mbrojtjen nga falsifikimi. 1. Mbrojtja e një marke kolektive që shërben për të dalluar mallrat ose shërbimet e anëtarëve të një shoqate apo çdo forme tjetër organizimi ligjor, krijuar mes subjekteve tregtare që prodhojnë mallra, ofrojnë shërbime ose tregtojnë mallra ose shërbime të të tjerëve. Ky organizim i subjekteve tregtare është pronari i markës kolektive. 2. Mbrojtja e markave certifikuese është marka, e cila tregon se mallrat ose shërbimet për të cilat ajo përdoret janë të certifikuara nga pronari i markës për origjinën e tyre, materialin e përdorur, mënyrën e përgatitjes së produktit ose ofrimit të shërbimit, cilësinë, saktësinë dhe për cilësi të tjera. Pronari i markës certifikuese nuk ka të drejtë ta përdorë atë për mallra ose shërbime, të cilat ai i hedh në treg. Persona të tjerë mund të përdorin markën certifikuese me autorizim të pronarit të markës dhe nën kontrollin e tij. Baza ligjore: - Ligji Nr. 9947, datë 07.07.2008 "Për Pronësinë Industriale", i ndryshuar; - Ligji Nr. 44, datë 30.04.2015 "Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë"; - Ligj nr. 119/ 2014 “Për të drejtën e informimit” - VKM Nr. 315, datë 31.05.2018 "Për miratimin e Rregullores për Markat"; - VKM Nr. 883, datë 13.05.2009 "Për miratimin e tarifave për regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale", i ndryshuar. Klikoni këtu për shkarkimin e faturës së arkëtimit, për kryerjen e pagesës për shërbimin.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacioni që ngarkohet nga aplikanti: - Autorizim i përfaqësimit (kur kërkesa paraqitet nga përfaqësuesi i aplikantit). Kur aplikanti është i huaj autorizimi është i detyrueshëm. - Dokumenti i prioritetit nëse pretendohet për prioritet;

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim të markës"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat kryesore për subjektin aplikues, ngarkoni dokumentacionin e nevojshëm dhe dërgoni aplikimin; - DPPI verifikon përputhshmërinë ligjore të kërkesës dhe përpilon aktin administrativ përkatës; - Pas shqyrtimit dhe nëse kërkesa është në rregull, aplikanti pajiset me dokumentin përkatës në rrugë postare. Në të kundërt refuzohet kërkesa, duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Në varësi të procesit të ekzaminimit, koha e përfundimit të procedurës zgjat 6 - 7 muaj, nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Periudha e vlefshmërisë
Certifikata siguron të drejtën e pronësisë mbi markën për një periudhë 10-vjeçare me të drejtë ripërtëritjeje çdo 10 vjet, për gjithë jetën.

Kostot
Regjistrimi kombëtar i markës individuale - 7000 lekë / 2500 për çdo klasë shtesë
Regjistrii kombëtar i markës kolektive ose certifikuese - 8000 lekë / 2500 për çdo klasë shtesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin