LinkButtonLinkButton

Kundërvajtje rrugore OASH

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Kundërvajtje rrugore OASH
Shërbimi elektronik "Kundërvajtje rrugore OASH" ju mundëson kundravajtësve të cilët nuk dëshirojnë të parqiten fizikisht pranë Organeve Administrative Shtetërore dhe kërkojnë që vendimi për kundravajtjen e tyre të merret në mungesë si dhe informacioni të transmetohet në format digjital elektronik nëpërmjet llogarisë së tyre në portalin e-Albania. Patrulla e policisë rrugore konstaton kundravajtjet rrugore të cilat janë objekt i shqyrtimit nga ana e Organeve Administrative Shtetërore që funksionojnë në çdo Drejtori Vendore te Poliocisë. Kundravajtesi mund të kërkojë duke shënuar në procesverbalin e konstatimit që kjo kundërvajtje të shqyrtohet në mungesë duke kryer shënimin përkatës në procesverbal. Sipas procedurave administrative të përshkruara në legjislacionin rrugor brenda afateve ligjore kjo kundravajtje shqyrtohet dhe i dërgohet online në llogarinë e kundravajtesit në portalin e-Albania; Nëse kundravajtesi kërkon që shqyrtimi në mungesë të kryhet, ai mund të njoftojë nëpërmjet portalit e-Albania, OASH respektive duke klikuar dhe duke ngarkuar edhe dokumenta shtesë të cilat i dërgohen të skanuara OASH-së respektive. Brenda një afati të përcaktuar prioritar OASH merr vendimin sipas akteve dhe normave të sjelljes dhe vendimi bëhet i lexueshëm dhe i shkarkueshëm në llogarinë e kundravajtësit.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Procesverbali i konstatimit të shkeljes; - Çdo dokument tjetër i cili mund të dërgohet nëpërmjet portalit e-Albania tek OASH dhe që mund të ndikojë në përmirësimin e Gjykimit Administrativ të kundravajtjes së kryer

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kundërvajtje rrugore OASH"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni të gjithë të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Brenda një afati të përcaktuar prioritar OASH merr vendimin sipas akteve dhe normave të sjelljes dhe vendimi bëhet i lexueshëm dhe i shkarkueshëm në llogarinë tuaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
3 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Sipas afateve të përcaktuara në Kodin Rrugor

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin