LinkButtonLinkButton

Aplikim për Ekspert Gjykate

Kontaktet
Tel:  +355 42 259 388
E-mail:  info@drejtesia.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: BNT Electronics shpk
Aplikim për Ekspert Gjykate

Klikoni këtu për të shkarkuar manualin e përdorimit të shërbimit.
Shërbimi “Aplikim për Ekspert Gjykate”, i mundëson të gjithë të interesuarve të aplikojnë për të qenë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve për një ose me shumë fusha ekspertize, duke përcaktuar gjithashtu dhe Gjykatën/at për të cilat janë të disponueshëm. Ky shërbim është në kuadër të krijimit, funksionimit, administrimit dhe vënies në dispozicion të publikut të Regjistrit Elektronik të Ekspertëve, si detyrim i Ministrisë së Drejtësisë bazuar në Ligjin nr. 38/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8116 datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i RSH, i ndryshuar”, dispozita 224/d “Regjistri Elektronik i Ekspertëve", përveç kur janë kushtet e parashikuara në nenin 224/d, pika 2, të këtij Kodi, si dhe në Udhëzimin e Ministrisë së Drejtësisë Nr. 10619/9, datë 19.10.2018 “Për krijimin, administrimin dhe vënien në dispozicion për publikun të Regjistrit Elektronik për Ekspertët”. Synimi është krijimi i një regjistri online të ekspertëve për të rregulluar mënyrën se si ata do të thirren nga gjykata, si një risi për praktikën gjyqësore shqiptare pasi disiplinon procesin, shmang abuzimet e mundshme dhe rrit cilësinë, efektivitetin dhe transparencën e caktimit të ekspertëve. Me anë të këtij shërbimi do të mundësohen të gjithë informacionet e nevojshme si nga ana manaxheriale, monitoruese si dhe informuese për publikun dhe grupet e interesit. Pasi të plotësohen të dhënat dhe dokumentacioni i kërkuar nga ana e aplikantit, do të realizohet administrimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të depozituar për t’u regjistruar si pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekpertëve, që thirren nga Gjykatat Civile apo Administrative për çështje të caktuara gjyqësore bazuar në fushat e tyre të ekspertizës dhe vendit ku ata punojnë, nga strukturat përgjegjëse të Ministrisë së Drejtësisë. Aplikantit, në hapësirën tij në e-Albania, do t’i jepet mundësia të aplikojë për ekspert gjykate, si të njoftohet për statusin e aplikimit të tij. Aplikimi është i ndarë në katër (4) seksione të tilla si më poshtë: 1. Të dhënat personale të ekspertit Ky seksion është i plotësuar automatikisht me të dhënat nga llogaria e përdoruesit. Fushat që gjenden në këtë seksion nuk janë të editueshme. Ato mund të editohen në faqen kryesore duke klikuar “Hapësira ime” dhe më pas “Ndrysho të dhënat e llogarisë”. 2. Formimi profesional Në këtë seksion aplikantit i jepet mundësia të përzgjedhë NIPT-in nëpërmjet të cilit shfaqen licencat përkatëse me nr. e licencës, datën e lëshimit, datën e përfundimit dhe fushën e ekspertizës. Për secilën licencë mund të zgjidhet autoriteti lëshues dhe të ngarkohet kopja e licencës përkatëse. Gjithashtu jepet mundësia e shtimit të licencave të tjera përveç atyre që shtohen nga përzgjedhja e NIPT-it. 3. Të dhënat e aplikimit Në këtë seksion aplikanti duhet të vendosë vitet e përvojës profesionale si dhe vitet e përvojës si ekspert në gjykatë. Gjithashtu mund të shtojë më shumë se një (1) gjykatë ku ka qënë i disponueshëm. 4. Dokumenta Seksioni i dokumentave është i përbërë nga lista e dokumentave të detyrueshme për tu ngarkuar. Përveç aplikimit për ekspert gjykate, aplikanti ka të drejtë të shohë listën e aplikimeve të tij dhe detajet për secilin aplikim. Gjithashtu, mund të shohë listën e çështjeve gjyqësore ku ka qënë pjesëmarrës me detajet përkatëse, ku këto çështje mund të aprovohen ose refuzohen në kushte të caktuara.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetimi i gjendjes gjyqësore 1. Vërtetim mbi përvojën profesionale si ekspert në fushën specifike apo të ngjashme
2. Vërtetim nga gjykata për zotërimin e aftësise së plotë për të vepruar 2. Vërtetim mbi trajnimin profesional në fushën përkatëse
3. Kopje të librezës së punës apo librezës së sigurimeve shoqërore ku të përfshihen të dhënat që vërtetojnë pagesën e kontributeve shoqërore
4. Jetëshkrim
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për Ekspert Gjykate”; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin përkatës elektronik; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin