LinkButtonLinkButton

Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)/ Judicial Records Certificate

Kontaktet
Tel:  +355 4 631 5755
E-mail:  info@dpbsh.gov.al
Adresa:  Rruga "Zef Serembe", Tufinë Tiranë

Video udhëzuese
Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore dëshmia e penalitetit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)/ Judicial Records Certificate

Click here to read the description of this e-service in English.
Shërbimi elektronik “Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ju mundëson qytetarëve, bizneseve dhe shtetasve të huaj të marrin online certifikatën e gjendjes gjyqësore me vulë elektronike i cili është një dokument që lëshohet për të vërtetuar nëse një person apo nje subjekt ka qënë i dënuar ose jo. Aplikimi mund të kryhet për vetë personin, si dhe për fëmijët e moshës 14 - 15 vjeç nga prindërit. Bazuar në Vendimin Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike” si dhe në ligjin Nr. 9614, datë 21.09.2006 “Për certifikatat elektronike të gjendjes gjyqësore", ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit e-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokument identifikimi, vetëm në rastin e aplikimit si shtetas i huaj. Në rast aplikimi si shtetas shqiptar nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
I. Në rast se jeni shtetas shqiptar lutemi të ndiqni hapat e mëposhtme: - Identifikohuni si qytetar ose si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)/ Judicial Records Certificate"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni tipin e aplikimit "Aplikim për veten" ose "Aplikim për fëmijën 14 - 15 vjeç". - Plotësoni formularin elektronik dhe klikoni “Dërgo”. Dëshmia me vulë elektronike dërgohet në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania. II. Në rast se jeni shtetas i huaj lutemi të ndiqni hapat e mëposhtme: - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)/ Judicial Records Certificate"; - Zgjidhni shtetësine tuaj duke klikuar butonin përkatës; - Kliko butonin “Continue with the application”; - Kliko butonin “Aplikim i ri/Apply”; - Plotësoni formularit elektronik; - Ngarkoni dokumentin e identifikimit dhe klikoni “Dërgo – Send”; - Në rast se konstatohet se të dhënat e plotësuara në formular nuk përputhen me të dhënat në dokumentin identifikues, aplikimi do të refuzohet dhe do të dërgohet email ku do të kërkohet të aplikoni përsëri dhe të vendosni të dhënat e sakta sipas dokumentit bashkëlidhur. Dëshmia me vulë elektronike do të dërgohet në adresën e postës elektonike që keni specifikuar në formular.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
3 - 5 ditë nga momenti i hyrjes në Sektorin e Gjendjes Gjyqësore

Periudha e vlefshmërisë
3 muaj

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën  helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin