LinkButtonLinkButton

Certifikatë Rezidence Tatimore ( biznes )

Kontaktet
Tel:  +355 42 276 824
E-mail:  e-tatime@tatime.gov.al
Adresa:  Rruga "Gjin Bue Shpata" Tiranë

Video udhëzuese
Certifikatë Rezidence Tatimore ( biznes )
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Certifikatë Rezidence Tatimore ( biznes )
Shërbimi elektronik "Certifikatë Rezidence Tatimore" i mundëson tatimpaguesve pajisjen me certifikatën e rezidencës me vulë elektronike, dokumentin vërtetues të pagesës së tatimeve për të ardhurat globale në Shqipëri me qëllim shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në çdo shtet me të cilat Shqipëria ka një marrëveshje/koventë tatimore. Baza ligjore: - Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar; - Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar; - Udhëzimi nr. 6, datë 10.02.2004 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për marrëveshjet bilaterale për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal“.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë Rezidence Tatimore"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Zgjidhni shtetin ku do të depozitohet certifikata e rezidencës; - Zgjidhni vitin fiskal për të cilën kërkohet certifikata e rezidencës; - Klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur" për të gjeneruar certifikatën me vulë elektronike. Certifikatën e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Lëshim certifikatë rezidence (AL012044)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin