LinkButtonLinkButton

Aplikim për akt-miratim higjieno-sanitar

Kontaktet
Tel:  +355 4 223 5925
E-mail:  info@ins-shendetesor.gov.al
Adresa:  Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, 1001 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për akt-miratim higjieno-sanitar
Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve për të aplikuar online për akt-miratim higjieno-sanitar. Të gjithë subjektet shtetërore ose private, të cilat ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve duhet të jenë të pajisur me akt miratimin higjieno-sanitar, i cili është një dokument që lëshohet nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor bën ekspertimin paraprak për subjektin që do të pajiset me akt miratimin higjieno-sanitar, merr masa në mbrojtje të shëndetit publik, apo ushtron kontroll për gjëndjen shëndetësore të punëmarrësve. Baza ligjore: - Ligj nr.7643 datë 02.12.1992 “Për inspektimin sanitar” i ndryshuar; - Udhëzim nr. 510, datë 13.12.20111 “Për inspektimet higjieno-sanitare në funksion të lëshimit të Akt Miratimit Higjieno-Sanitar”; - Udhëzim nr. 139, date 14.04.20111 “Për lëshimin e Akt Miratimit Higjieno-Sanitar”;

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Akti i regjistrimit të subjektit sipas legjislacionit në fuqi pranë QKB 1. Planimetria e subjektit nga një subjekt i licensuar.
2. Raporti mjeko-ligjor i punonjësve (KML)
3. Libreza shëndetësore e punonjësve
4. Dokumenti i dezinfektimit të subjektit (Certifikata DDD).
5. Raport analiza e ujit
Për subjekte që ushtrojnë veprimtari në fushën e shëndetit
6. Kontratë për evadimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore
7. Kontrata me një mjek të licencuar për sigurinë e shëndetit në punë
8. Leje e ushtrimit të profesionit lëshuar nga Urdhërat Profesionalë (mjekut, stomatologut, infermierit, farmacistit)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për akt-miratim higjieno-sanitar” - Klikoni butonin “Përdor” - Plotësoni formularin e vetëdeklarimit - Klikoni “Dërgo” në faqen e fundit të formularit - Inspektorati Shtetëror Shëndetësor proceson kërkesën tuaj - Pas kryerjes së inspektimit pranë subjektit tuaj, në rast miratimi të kërkesës për pajisje me aktmiratim higjieno-sanitar, do të njoftoheni për pagesën që do të kryeni

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat për sa kohë që subjekti nuk ndryshon të dhënat (NIPT, adresën, administratorin, llojin e aktivitetit etj.)

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin