LinkButtonLinkButton

Vërtetim likuidimi të taksave dhe tarifave vendore - Bashkia Tiranë

Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Vërtetim likuidimi të taksave dhe tarifave vendore - Bashkia Tiranë
Shërbimi elektronik "Vërtetim likuidimi të taksave dhe tarifave vendore - Bashkia Tiranë" u mundëson bizneseve që ushtrojnë aktivitetin brenda juridiksionit të Bashkisë Tiranë të pajisen me vërtetimin me vulë elektronike. Vërtetimi i likuidimit të taksave dhe tarifave vendore me vulë elektronike mund të përdoret nga bizneset që ushtrojnë aktivitetin brenda juridiksionit të Bashkisë Tiranë si dokument shoqërues gjatë aplikimit për: - Pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik; - Kredi të butë në bankat e nivelit të dytë; - Licenca në fushën e transportit të lëshuara nga Bashkia ose Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë; - Lidhjen e kontratave të energjisë me OSHEE-në; Bazuar në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“ Për Sistemin e Taksave Vendore“, i ndryshuar dhe VKB-në nr. 59, datë 30.12.2015, “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar, çdo subjekt taksapagues ka të drejtë të kërkojë vërtetim për të certifikuar faktin që nuk ka detyrime të papaguara.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Numri Unik i Identifikimit të Subjektit: NUIS/NIPT, i nevojshëm për t'u identifikuar si biznes në portalin e-Albania.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim likuidimi të taksave dhe tarifave vendore - Bashkia Tiranë"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme; - Klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur" për të gjeneruar vërtetimin me vulë elektronike. Vërtetimin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia", te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin