LinkButtonLinkButton

Aplikim për programet e nxitjes së punësimit

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana

Video udhëzuese
Aplikim për programet e nxitjes së punësimit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për programet e nxitjes së punësimit
"Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes së punësimit" është një shërbim elektronik i cili u mundëson subjekteve të aplikojnë online për t'u regjistruar në programet e nxitjes së punësimit. Tipologjitë e programeve të nxitjes së punësimit që mund të aplikohet janë: - Aplikim për programet e nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e Covid-19 - Aplikim për programet e nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit, formimit në punë dhe praktikave profesionale

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Ekstrakt historik i punëdhënësit i lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit 1. Dokument justifikues për rastet e detyrimeve tatimore: i. kanë lidhur marrëveshjet përkatëse për shlyerjen e këtyre detyrimeve dhe janë të rregullta në shlyerjen e tyre;
2. Vërtetim për pagimin e detyrimeve tatimore ii. kanë shlyer detyrimet, por kanë ende pa paguar gjobat;
3. Vërtetimin për derdhjen e kontributeve shoqërore e shëndetësore për tatimpaguesin për 12 muajt e fundit iii. kanë shlyer detyrimet ose kanë vendosur garanci bankare për shumën e plotë të detyrimit, në përputhje me nenin 107, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe janë në proces të apelimit administrativ e në procese gjyqësore me organet tatimore.
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes së punësimit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Për të gjurmuar një aplikim ekzistues, vendosni numrin referencë të aplikimit dhe shtypni butonin "Kërko"; - Për të krijuar një aplikim të ri, shtypni butonin "Aplikim i ri"; - Përzgjidhni tipologjinë e programit të nxitjes së punësimit; - Plotësoni fushat e nevojshme të kërkuara në formular; - Dërgoni aplikimin duke shtypur butonin "Dërgo"; - Zyra e Punësimit njoftohet për ardhjen e aplikimit të ri; - Pas shqyrtimit të aplikimit, Zyra e Punësimit njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar( së bashku me arsyetimin përkatës); - Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e Punësimit, i dërgon aplikantit detajet në lidhje me procedurat e mëtejshme që ai duhet të ndjekë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
7 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat.

Kostot
Pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Aplikimi për programet e nxitjes së punësimit (AL112041)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin