LinkButtonLinkButton

Leje pune e tipit A, B, C, D

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana
Leje pune e tipit A, B, C, D
Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë shtetasve të huaj, që të aplikojnë për t'u pajisur me leje pune te tipit A, B, C, D, pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Pas dërgimit të aplikimit tek Zyra e Punësimit ose pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, specialisti i Zyrës së Punësimit pranë Shërbimit Kombëtar te Punësimit, bën shqyrtimin e kërkesës dhe te dokumentacionit shoqërues. Në rastin kur kërkesa është e rregullt, specialisti i Zyrës së Punësimit, njofton shtetasin e huaj se aplikimi i tij për t'u pajisur me leje pune është pranuar. Shtetasi i huaj njoftohet se mund ta tërheqë lejen e punës, duke u paraqitur pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Kjo përgjigje i dërgohet shtetasit me e-mail të deklaruar tek formulari i aplikimit. Në rastin kur aplikimi nuk është i rregullt dhe nuk pranohet, shtetasi njoftohet për ketë fakt nga specialisti i Zyrës së Punësimit, me arsyet përkatëse se përse është refuzuar aplikimi.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentacionin për secilin tip të lejeve të punës, ju mund ta shikoni: Dokumentacioni i nevojshëm

Hapat e procedurës
- Aplikanti hyn në portalin e-Albania dhe zgjedh shërbimin përkatës së lejes së punës; - Aplikanti plotëson të dhënat e formularit, bashkëngjit dokumentet plotësuese dhe dërgon aplikimin; - Specialisti i Zyrës së Punësimit bën shqyrtimin e kërkesës; - Specialisti i Zyrës së Punësimit përpilon përgjigjen, në të cilën specifikon nëse kërkesa për t'u pajisur me leje pune e tij pranohet apo jo, ku duhet të paraqitet për të tërhequr lejen e punës, si dhe detaje të tjera shtese. Këto të dhëna i dërgohen aplikantit me e-mail.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Leje pune për shërbime kontraktuese (C/SHK) (AL013024)
Leje pune për punëmarrësit (A/P ) (AL013001)
Leje pune për të transferuarit brenda ndërmarrjes (A/TN) (AL013003)
Leje pune për punonjës me kualifikim të lartë  (A/KL) (AL013009)
Leje pune për studentët (A/S ) (AL013004)
Leje pune për anëtarët e familjes, të cilët vijnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ribashkimit familjar (A/AF ) (AL013008)
Leje pune për formim profesional (A/FP) (AL013006)
Leje pune për personat që ofrojnë shërbime vullnetare (A/SHV ) (AL013007)
Leje pune për punëtorët shtëpiakë (A/PSH ) (AL013011)
Leje pune për të vetëpunësuarit (B/VP) (AL013012)
Leje pune për investitorët (B/I) (AL013013)
Leje pune për punë stinore (A/PS ) (AL013002)
Leje pune për rastet të veçanta (C)   (AL013014)
Leje pune për të huajt që pajisen me leje pune të përhershme (D) (AL013016)
Leje pune për sportistët  (A/SP ) (AL013010)
Leje pune për punësim ndërkufitar (A/NK) (AL013005)
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin