LinkButtonLinkButton

Autorizim për regjim të magazinimit doganor

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Autorizim për regjim të magazinimit doganor
Shërbimi elektronik "Autorizim për regjim të magazinimit doganor" mundëson marrjen e autorizimit për lejimin e magazinimit të mallrave. Mallrat joshqiptare mund të magazinohen në ambiente ose vende të tjera të autorizuara nga autoritetet doganore, për këtë regjim dhe janë objekt i mbikëqyrjes doganore. Pas aplikimit subjekti njoftohet me email për miratimin e autorizimit sëbashku me dokumentin e autorizimit të nënshkruar elektronikish Baza ligjore: - Neni 192 deri 202, 213 deri 215 Kodit Doganor nr.102/2014 - Neni 631 deri 633 të VKM-së 651 datë 10.11.2017, Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Dëshmi penaliteti 1. Kontratë me firmën porositëse
2. Vërtetim se shoqëria nuk është ne proces likuidimi 2. Planimetri të ambienteve të planifikuara për magazine doganore dhe pamje të ambjenteve
3. Vërtetim nga gjykata 3. Një raport ekonomik minimalisht 2 - vjecar
4. Vërtetim Prokuroria 4. Aktin e kalibrimit të kontenierëve në rastet kur në to depozitohen lëngje apo rifuxho
5. Garanci bankare
6. Informacion në lidhje me instalimin e kamerave në ambjentet e magazinimit
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim për regjim të magazinimit doganor"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme, duke bashkëlidhur dhe dokumentet e kërkuara; - Klikoni butonin "Dërgo"; - Formulari i dërguar paraqitet në sektorin e Procedurave dhe Regjimeve Doganore dhe merret në shqyrtim nga specialisti përkatës; - Nëse nuk plotësohen kushtet e nevojshme për të përfituar autorizimin dhe ai refuzohet, specialisti përpilon shkresën duke sqaruar arsyet e refuzimit dhe ia kalon për miratim përgjegjësit të sektorit/Drejtorit të Drejtorise/Zv.Drejtorit të Përgjithshëm. Ju do të njoftoheni me e-mail për shkresën e miratuar me arsyen e refuzimit. - Nëse plotësohen kushtet e nevojshme për të përfituar autorizimin dhe ai pranohet, specialisti përgatit autorizimin dhe ia kalon për miratim përgjegjësit të sektorit/Drejtorit të Drejtorisë/Zv Drejtorit të Përgjithshëm/ Drejtorit të Përgjithshëm. Pas miratimit të autorizimit nga Drejtori i Përgjithshëm për regjimet e magazinimit doganor, specialist që ka përgatitur autorizimin kryen përditësimin e tij në sistemin 'Asycuda World'. Do të njoftohet dega doganore mbikëqyrëse e autorizimit dhe ju, gjithashtu, do të njoftoheni me e-mail për miratimin e autorizimit së bashku me dokumentin e autorizimit të nënshkruar elektronikisht.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
120 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit - për herë të parë dhe më pas pa afat kohor

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Autorizim për regjimin e magazinimit doganor (AL104019)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin