LinkButtonLinkButton

Autorizim për regjim të magazinimit doganor

Kontaktet
Tel:  +35542259044
E-mail:  dluzi@dogana.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhamet Gjollesha" Tiranë
Autorizim për regjim të magazinimit doganor
Shërbimi elektronik "Autorizim për regjim të magazinimit doganor" mundëson marrjen e autorizimit për lejimin e magazinimit të mallrave. Mallrat joshqiptare mund të magazinohen në ambiente ose vende të tjera të autorizuara nga autoritetet doganore, për këtë regjim dhe janë objekt i mbikëqyrjes doganore. Pas aplikimit subjekti njoftohet me email për miratimin e autorizimit sëbashku me dokumentin e autorizimit të nënshkruar elektronikish Baza ligjore: - Neni 192 deri 202, 213 deri 215 Kodit Doganor nr.102/2014 - Neni 631 deri 633 të VKM-së 651 datë 10.11.2017, Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor

Dokumentacioni i nevojshëm
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si në tabelën e mëposhtme:
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Dëshmi penaliteti, vërtetim se shoqëria nuk është në proces likuidimi 1. Aktin e pronësisë së ambientit ose kontratë qiramarrje; Kontratë me firmën porositëse
2. Planimetri të ambienteve të planifikuara për magazinë doganore dhe pamje të ambienteve
3. Një raport ekonomik minimalisht 2-vjeçar
4. Aktin e kalibrimit të kontenierëve, në rastet kur në to depozitohen lëngje apo rifuxho
5. Garanci bankare
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim për regjim të magazinimit doganor"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme, duke bashkëlidhur dhe dokumentet e kërkuara; - Klikoni butonin "Dërgo"; - Formulari i dërguar paraqitet në sektorin e Procedurave dhe Regjimeve Doganore dhe merret në shqyrtim nga specialisti përkatës; - Nëse nuk plotësohen kushtet e nevojshme për të përfituar autorizimin dhe ai refuzohet, specialisti përpilon shkresën duke sqaruar arsyet e refuzimit dhe ia kalon për miratim përgjegjësit të sektorit/Drejtorit të Drejtorise/Zv.Drejtorit të Përgjithshëm. Ju do të njoftoheni me e-mail për shkresën e miratuar me arsyen e refuzimit. - Nëse plotësohen kushtet e nevojshme për të përfituar autorizimin dhe ai pranohet, specialisti përgatit autorizimin dhe ia kalon për miratim përgjegjësit të sektorit/Drejtorit të Drejtorisë/Zv Drejtorit të Përgjithshëm/ Drejtorit të Përgjithshëm. Pas miratimit të autorizimit nga Drejtori i Përgjithshëm për regjimet e magazinimit doganor, specialist që ka përgatitur autorizimin kryen përditësimin e tij në sistemin 'Asycuda World'. Do të njoftohet dega doganore mbikëqyrëse e autorizimit dhe ju, gjithashtu, do të njoftoheni me e-mail për miratimin e autorizimit së bashku me dokumentin e autorizimit të nënshkruar elektronikisht.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Nga 1 deri 28 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
1 vit - për herë të parë dhe më pas pa afat kohor

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Autorizim për regjimin e magazinimit doganor (AL104019)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin