LinkButtonLinkButton

Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë

Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë
Shërbimi elektronik "Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë", u mundëson bizneseve dhe pronarëve që operojnë në Bashkinë e Tiranës të informohen për taksat dhe tarifat e papaguara vendore, si dhe t'i paguajnë ato online. Taksat dhe tarifat vendore kyesore mbi të cilat bizneset që operojnë në Bashkinë e Tiranës mund të informohen dhe t'i paguajnë ato online, janë të listuara si më poshtë: - taksa e hotelit; - taksa e ndërtesës; - taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore; - taksa e reklamës; - taksa e tabelës informuese; - taksa e tokës bujqësore; - taksa mbi truallin; - tarifa e pastrimit; - tarifa e zënies së hapësirës publike. Mund të ketë taksa dhe tarifa vendore të tjera përveç atyre të sipërpërmendura, të vendosura nga institucionet e tjera të Bashkisë së Tiranës, ku Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore luan rolin e agjentit, të cilat do të shfaqen në listën e detyrimeve të subjektit. Baza ligjore: - Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; - Ligji nr. 9920, datë 15.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërise”, i ndryshuar; - Udhëzim nr. 24, datë 02.09.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”; - Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006,“ Për sistemin e taksave vendore“, i ndryshuar; - VKB nr. 59, datë 30.12.2015, “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar; - Ligji nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar; - Ligji nr. 44, datë 30.04.2015, “ Kodi i procedurave administrative”, i ndryshuar; - Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010, “Për kundërvajtjen administrative”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
- NUIS (Numri Unik i Identifikimit të Subjektit), i nevojshëm për t'u identifikuar në portal.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë"; - Klikoni butonin "Përdor" dhe do t'ju shfaqet fatura e arkëtimit me të gjitha taksat sipas vitit, emërtimit, shumës dhe numrit të këstit; - Ju mund të zgjidhni të paguani vlerën (të pjesshme ose të plotë) të pagesës për një taksë; - Ju mund të zgjidhni të kryeni pagesën përmes portalit e-Albania duke klikuar mbi butonin "Paguaj", ose mund të gjeneroni faturën e arkëtimit me vulë elektronike nga portali e-Albania, ta printoni dhe të paraqiteni në sportel për të kryer pagesën ; - Në rast se do të kryeni pagesën online, klikoni butonin "Paguaj" dhe konfirmoni pagesën; - Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë; - Pasi të jetë kryer me sukses pagesa, mund të gjeneroni mandatin e arkëtimit me vulë elektronike për pagesën e kryer; - Ju mund të gjeneroni në çdo kohë mandatet e arkëtimeve të kryera nga portali e-Albania tek "Hapësira ime" në seksionin "Dokumentet e mia" Ju bëjmë me dije se në rast se pagesa kryhet pas orës 16.00, ajo regjistrohet në sistemin e thesarit me datën e ditës në vijim të punës. Gjithashtu, në rast se pagesa kryhet gjatë fundjavës ose gjatë ditëve zyrtare të pushimeve, ajo regjistrohet në sistemin e thesarit me datën e ditës së punës në vijim.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin