LinkButtonLinkButton

Marrje fletë projekti

Kontaktet
Tel:  +355 42 247 447
E-mail:  gjergj.thomai@aqtn.gov.al
Adresa:  Rruga "Sulejman Delvina"(afër Hotel Diplomat),1060 Tiranë

Video udhëzuese
Marrje flete projekti
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Marrje fletë projekti
Nëpërmjet shërbimit "Marrje fletë projekti", ju mund të merrni online dokumentin teknik arkivor "Fletë projekti", që nevojitet për regjistrim prone, leje ndërtimi, proces gjyqësor, efekt tatimor, studime etj. Baza ligjore: - Ligji Nr. 7726, datë 29.06.1993, "Për Fondin Arkivor Kombëtar dhe për Arkivat" - Ligji Nr. 9154, datë 06.11.2003, "Për Arkivat" - VKM Nr. 377, datë 26.07.1993 - Ligji Nr. 10119 datë, 23.04.2009, "Për Planifikimin e Territorit", i ndryshuar - Urdhër Nr. 36, datë 24.02.2014, "Për miratimin e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin të AQTN"

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokumenti që tregon vendodhjen në hartë.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Marrje fletë projekti"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e kërkuara; - Dërgoni aplikimin duke klikuar mbi butonin "Apliko"; - Ruani numrin e aplikimit të dërguar, me të cilin mund ta kërkoni më pas duke shtypur butonin "Aplikimet e mia" dhe të gjurmoni në çdo moment statusin e aplikimit tuaj; - Punonjësi i specializuar i AQTN-së njoftohet elektronikisht për ardhjen e aplikimit te ri, ku pasi shqyrton kërkesën, e aprovon ose refuzon atë (nëse kërkesa nuk është e qartë ose nuk disponohet dokumentacioni i kërkuar); - Në çdo rast (refuzimit apo aprovimit të kërkesës), ju mund të gjurmoni statusin e aplikimit tuaj në kolonën "Statusi", pasi të kërkoni aplikimin tuaj nëpërmjet butonit "Aplikimet e mia"; - Pas aprovimit të kërkesës, punonjësi i specializuar i AQTN-së faturon shërbimin e kërkuar; - Në këtë moment, ju mund të shikoni detajet e faturës të shërbimit për të cilin po aplikoni, duke kërkuar aplikimin tuaj nëpërmjet opsionit "Aplikimet e mia" dhe duke shtypur më pas butonin "Shfaq"; - Zgjidhni mënyrën e pagesës duke shkarkuar mandatin e pagesës me të cilin mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën e tarifës ose për të vijuar me pagesën online duke klikuar butonin “Paguaj”; - Zgjidhni "Paguaj" dhe mund të vijoni me mënyrën e pagesës përmes kanalit bankar. - Në hapat e ardhshëm zgjidhni bankën nga e cila do të bëni pagesën, tek e cila duhet të keni llogarinë tuaj. (Aktualisht është e ndërlidhur Banka Kombëtare Tregtare); - Vijoni me ndjekjen e udhëzimeve deri në finalizimin e urdhërpagesës; - Më pas vijoni me kryerjen e pagesës në aplikacionin bankar të shkarkuar në telefonin tuaj; Urdhërpagesa është e vlefshme për t'u paguar brenda 24h; - Pas marrjes së konfirmimit dhe të pagesës përkatëse nga AQTN-ja, punonjësi i specializuar i AQTN-së përgatit dokumentin e kërkuar dhe ju mund ta shkarkoni atë duke klikuar butonin "Dokumentet" , tek ndërfaqja që ju hapet pasi kërkoni aplikimin tuaj nëpërmjet butonit "Aplikimet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
2415 lekë të reja / për çdo fletë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Dhënie dokumenti teknik-arkivor fletë projekti (AL031021)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin