LinkButtonLinkButton

Aplikim për statusin dhe problematikat e shqyrtimit të dosjes

Kontaktet
Tel:  +355 42 256 642
E-mail:  info.atp@atp.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr.54 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për statusin dhe problematikat e shqyrtimit të dosjes
Shërbim elektronik "Kërkesë për statusin dhe problematikat e shqyrtimit të dosjes" u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë online kërkesën për të marrë informacion në lidhje me ecurinë e shqyrtimit të dosjeve të ndjekura nga Agjencia e Trajtimit të Pronave(ATP). Pas dërgimit të aplikimit, specialisti i Zyrës Juridike, pranë ATP-së, bën shqyrtimin e kërkesës dhe të dokumentacionit shoqërues nëse ka. Në rastin kur kërkesa është e rregullt, specialisti përpilon përgjigjen për kërkesën e aplikantit dhe ia dërgon me e-mail , si dhe tek "Hapësira ime" në seksionin “Dokumentet e mia” në portalin e-Albania. Në rastin kur aplikimi nuk është i rregullt dhe nuk pranohet, aplikanti njoftohet për këtë fakt me anë të e-mail.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokumentacion legjitimues si Dëshmi Trashëgimie dhe/ose Prokure, sipas rastit ( Ky dokumentacion është i nevojshëm në rastet kur duhet provuar interesi i ligjshëm në cilësinë e personit të interesuar në këtë kërkim) - Kopje e Vendimit nga ish AKKP,nëse qytetari e disponon - Dokumentacion shtesë, nëse është e nevojshme

Hapat e procedurës
- Logohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për statusin dhe problematikat e shqyrtimit të dosjes"; - Plotësoni te dhënat e formularit, duke bashkëngjitur dhe dokumente plotësuese nëse është e nevojshme; - Klikoni butonin "Dërgo"; - Inspektori i Sektorit Përkates, pranë ATP-së, bën shqyrtimin e kërkesës dhe të dokumentacionit shoqërues nëse ka dhe përpilon përgjigjen duke ia dërguar aplikantit pergjigjen me e-mail , si dhe tek "Hapësira ime" në seksionin “Dokumentet e mia” në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Kërkesë për informim për ecurinë e dosjes (AL031023)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin