LinkButtonLinkButton

Certifikatë nga akti i vdekjes

Kontaktet
E-mail:  ministria.brendshme@mb.gov.al
Adresa:  Blv: "Dëshmorët Kombit", Nd.1, 1001 Tiranë Tiranë
Certifikatë nga akti i vdekjes
Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i vdekjes" u mundëson shtetasve të aplikojnë online dhe të gjenerojnë dokumentin certifikatë nga akti i vdekjes për përdorim brenda vendit/për përdorim nga autoritetet e huaja, për një anëtar të familjes së tyre (i cili ka rezultuar në përbërje familjare me shtetasin që ka ndërruar jetë): • Certifikatë nga Akti i Vdekjes (për përdorim brenda vendit/për përdorim nga autoritetet e huaja) për shtetasit që kanë ndërruar jetë në territorin e Republikës së Shqipërisë, për ç’regjistrimin e të cilëve është mbajtur akt vdekje; Dokumentet gjenerohen me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore. Baza ligjore: Certifikata gjenerohet, me vulë elektronike të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, si një dokument me vlerë të plotë ligjore, në përputhje me legjislacionin në fuqi, për shërbimet e besuara, bazuar në vendimin nr.495, datë 13.09.2017, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, si dhe në vendimin nr.332, datë 17.03.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementëve përbërës, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë nga akti i vdekjes”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni tipin e certifikatës për periudhën aktuale duke zgjedhur “Certifikatë aktuale” apo për periudhën historike duke zgjedhur “Certifikatë historike”; - Në rastin e certifikatës aktuale, gjenerimi i saj bëhet në kohë reale duke klikuar butonin “Shkarko dokumentin e vulosur”. Nëse ju nevojitet certifikata në gjuhë të huaj, klikoni butonin "Shfaq certifikatën në gjuhë të huaj"; - Në rastin e certifikatës historike duhet të përzgjidhet periudha “Para vitit 2010” ose “Pas vitit 2010”, në varësi të periudhës për të cilën ju nevojitet certifikata; - Për periudhën “Para vitit 2010” duhet të plotësohet seksioni me të dhënat e kërkuara dhe në fund klikoni butonin "Dërgo"; - Pasi aplikimi të dërgohet me sukses, do të merret në shqyrtim nga zyra e gjendjes civile përkatëse dhe certifikata do të dërgohet brenda 3 (tre) ditëve pune në llogarinë tuaj në portalin qeveritar e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”; - Për periudhën “Pas vitit 2010” duhet të plotësohen të dhënat e shtetasit që ka ndërruar jetë, për të cilin kërkohet dokumenti certifikatë dhe të klikoni butonin "Shfaq certifikatën". Certifikata do të gjenerohet menjëherë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile (RKGjC) i vitit 2010. Për shkarkimin e certifikatës nga akti i vdekjes klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur". Certifikatën e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
“Certifikata nga akti i vdekjes” pas vitit 2010, gjenerohet menjëherë. “Certifikata nga akti i vdekjes” për periudhën 1923 - 2010, lëshohet brenda 3 (tre) ditëve pune.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Certifikatë nga akti i vdekjes (AL012040)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin