LinkButtonLinkButton

Certifikatë nga akti i lindjes

Kontaktet
E-mail:  ministria.brendshme@mb.gov.al
Adresa:  Blv: "Dëshmorët Kombit", Nd.1, 1001 Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Certifikatë nga akti i lindjes
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Certifikatë nga akti i lindjes
Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i lindjes" u mundëson shtetasve të aplikojnë online dhe të gjenerojnë dokumentin certifikatë nga akti i lindjes me vulë elektronike sipas tipologjisë: • Në rastin kur akti i lindjes është mbajtur “Pas vitit 2010”, certifikata nga akti i lindjes do të mundësohet nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile (RKGjC) i vitit 2010. • Në rastin kur akti i lindjes është mbajtur “Para vitit 2010”, certifikata nga akti i lindjes (për përdorim brenda vendit/për përdorim nga autoritetet e huaja) e kërkuar për periudhën nga viti 1923 deri në vitin 2010 do të mundësohet nga zyra e gjendjes civile përkatëse. Në rastet kur shtetasi ka lindur pas vitit 2010, dokumenti certifikatë nga akti i lindjes do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore. Baza ligjore: Certifikata gjenerohet, me vulë elektronike të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, si një dokument me vlerë të plotë ligjore, në përputhje me legjislacionin në fuqi, për shërbimet e besuara, bazuar në vendimin nr.495, datë 13.09.2017, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, si dhe në vendimin nr.332, datë 17.03.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementëve përbërës, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë nga akti i lindjes”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni tipin e certifikatës për periudhën aktuale duke zgjedhur “Certifikatë aktuale” apo për periudhën historike duke zgjedhur “Certifikatë historike”; - Në rastin e certifikatës aktuale, gjenerimi i saj bëhet në kohë reale duke klikuar butonin “Shkarko dokumentin e vulosur”. - Në rastin e certifikatës historike duhet të përzgjidhet periudha “Para vitit 2010” ose “Pas vitit 2010”, në varësi të periudhës për të cilën ju nevojitet certifikata; - Për periudhën “Para vitit 2010” duhet të plotësohet seksioni me të dhënat e kërkuara dhe në fund klikoni butonin "Dërgo"; - Pasi aplikimi të dërgohet me sukses, do të merret në shqyrtim nga zyra e gjendjes civile përkatëse dhe certifikata do të dërgohet brenda 3 (tre) ditëve pune në llogarinë tuaj në portalin qeveritar e-Albania, në rubrikën “Dokumentet e mia”; - Për periudhën “Pas vitit 2010” duhet të përzgjidhet anëtari i familjes për të cilin kërkohet certifikata dhe të klikoni butonin "Shfaq certifikatën". Certifikata do të gjenerohet menjëherë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile (RKGjC) i vitit 2010. Për shkarkimin e certifikatës nga akti i lindjes klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
“Certifikata nga akti i lindjes” pas vitit 2010, gjenerohet menjëherë. “Certifikata nga akti i lindjes” për periudhën 1923 - 2010, lëshohet brenda 3 (tre) ditëve pune.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Certifikatë nga akti i lindjes (AL012043)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin