LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës

Video udhëzuese
Aplikim për leje drejtimi për mjete lundruese
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
"Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese (Herë të parë, Ndryshim të kategorisë, Rinovim leje Lundrimi, Ndryshim të dhënash personale, Humbje, Dëmtim) Baza ligjore - Ligji Nr. 9251, 08.07.2004, Neni 37 “Regjistri i Mjeteve Lundruese Shqiptare”, Ligji 10109 “Për Administratën Detare të Republikës së Shqipërisë” Neni 12 - VKM Nr. 462, datë 09.07.2014 “Për Miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Mjeteve Lundruese në Republikën e Shqipërisë”. -Ligj Nr. 43/2020 “ Për aktivitetet e turizmit detar “ datë 23.04.2020. -Ligj Nr. 127/2020 datë 15.10.2020 “ Për Regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të argëtimit ”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
Aplikim për herë të parë Aplikim për herë të parë
1. Çertifikatat e lëshuara nga qendra trajnimit dhe e firmosur nga personi i autorizuar nga DPD 1. Mandatpagesa për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
2. Fotografi (4x5 cm për dokument)
3. Raport i aftësisë për punë
Aplikim për ndryshim kategorie Aplikim për ndryshim kategorie
1. Proçesverbal i komisionit për kalimin të testit teorik dhe praktik 1. Mandatpagesa për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
2. Fotografi (4x5 cm për dokument)
3. Dokumenti ekzistues
Aplikim për rinovim leje lundrimi Aplikim për rinovim leje lundrimi
1. Mandatpagesa për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
2. Fotografi (4x5 cm për dokument)
3. Raport i aftësisë për punë
4. Dokumenti ekzistues
Aplikim për ndryshim të dhënash personale Aplikim për ndryshim të dhënash personale
1. Mandatpagesa për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
2. Fotografi (4x5 cm për dokument)
3. Dokumenti ekzistues
Aplikim për humbje Aplikim për humbje
1. Mandatpagesa për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
2. Fotografi (4x5 cm për dokument)
3. Vetëdeklarim i konfirmuar nga organet kompetente për humbjen e lejes Drejtimit 
Aplikim për dëmtim Aplikim për dëmtim
1. Mandatpagesa për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
2. Fotografi (4x5 cm për dokument)
3. Dokumenti ekzistues i dëmtuar
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin " Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve - Nëse dokumentet janë të plota, punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njofton qytetarin për të sjellë me poste dokumentat origjinale. - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit. - Aplikanti nis me poste dokumenta orgjinale drejt Drejtorisë së Përgjithshme Detare DPD - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumentat janë në rregull, ai përfundon procedurën për regjistrimin e të dhënave të ndryshuara për anije / mjet lundruese - Ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
5 vjet

Kostot
Pajisja me leje drejtimi për mjetettë vogla lundruese 900 lekë (Shkarkoni faturën)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper) (AL092007)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin