LinkButtonLinkButton

Aplikim për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit

Kontaktet
Tel:  042228177
Adresa:  Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", 1001 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
Shërbimi "Aplikim për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit" u mundëson bizneseve të aplikojnë online për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë në lidhje me fushën e studimin e projektimit edhe / ose mbikëqyrjes e kolaudimit në ndërtim. Baza ligjore: Pajisja e individëve dhe subjekteve me licencë për ushtrimin e aktivitetit në fushën e studimit e projektimit dhe mbikëqyrjes së kolaudimit të zbatimit të punimeve në ndërtim, në bazë të VKM nr. 943, datë 28.12.2016 Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 759, datë 12.11.2014, "Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” dhe Rregullores "Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim".

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit" - Klikoni butonin" Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Apliko” në fund të formularit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
38 dite

Periudha e vlefshmërisë
Nuk ka

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Mbyllja e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit (AL043041)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin