LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me lejedrejtimi ndërkombëtare

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për pajisje me lejedrejtimi ndërkombëtare
Ky është një shërbim elektronik që u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online për pajisje me lejedrejtimi ndërkombëtare. Të drejtën për ta përfituar këtë shërbim e ka çdo qytetar që disponon një lejedrejtimi kombëtare të vlefshme. Lejedrejtimi ndërkombëtare që lëshohet në Republikën e Shqipërisë është në përputhje me modelin e Konventës së Vjenës “Mbi qarkullim rrugor”, e 8 Nëntorit 1968, e ndryshuar. Vlefshmëria e lejedrejtimit ndërkombëtare lëshohet gjithmonë brenda kufijve të vlefshmërisë së lejedrejtimit kombëtare të zotëruar, dhe me afat vlefshmërie jo më shumë se tre vjet. Lejedrejtimi ndërkombëtare lëshohet nga çdo Drejtori Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor, pavarësisht vendbanimit. Leja e drejtimit ndërkombëtare është e domosdoshme për qarkullim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe duhet të jetë e shoqëruar gjithmonë me lejedrejtimin kombëtare. Pas aplikimit online në portalin e-Albania, qytetari duhet të paraqitet prane drejtorisë rajonale tek e cila ka aplikuar, për të tërhequr lejen e drejtimit ndërkombëtare.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Dokument identifikimi të vlefshëm (kartë identiteti dhe, për shtetasit e huaj, pasaportë); - Fotokopje e lejedrejtimit kombëtare të vlefshme; - Foto dokumenti (me ngjyra), përmasa 4 x 5 cm, me pamje ballore dhe sfond pa ngjyra ; - Mandat pagesa prej 500 për tarifën e shërbimit për pajisje me lejedrejtimi ndërkombëtare.

Hapat e procedurës
- Aplikanti identifikohet në portalin e-Albania; - Zgjedh shërbimin "Aplikim për pajisje me lejedrejtimi ndërkombëtare"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotëson formularin elektronik duke përzgjedhur drejtorinë rajonale në të cilën do të tërheqë lejedrejtimin ndërkombëtare; - Klikon butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Punonjësi i DRSHTRR-së njoftohet elektronikisht për mbërritjen e një aplikimi të ri, duke verifikuar saktësinë e aplikimit; - Në rast se të dhënat janë sakta, i kthen përgjigje qytetarit për të kryer pagesën e shërbimit; Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë. - Aplikanti njoftohet në hapësirën "Mesazhet e mia" për statusin e aplikimit; - Aplikanti kryen pagesën dhe shkon ne sportelin e drejtorisë rajonale ku ka aplikuar për të dorëzuar fotografine dhe për të tërhequr lejedrejtimin ndërkombëtare (nga dita e dyte e aplikimit deri ne 30 ditë pas datës së aplikimit); - Aplikanti dorëzon në sportel fotografinë e tij dhe dokumentet e nevojshme të listuara më lart; - Punonjësi i DRSHTRR-së i jep aplikantit lejen ndërkombëtare të drejtimit ; - Nëse ka pasaktësi, punonjësi i DRSHTRR-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit. Nëse aplikanti nuk paraqitet brenda 30 ditëve nga momenti i aplikimit, për të tërhequr lejedrejtimin ndërkombetare, specialistët e DRSHTRR-së ia dorëzojnë atë përgjegjësit të sektorit për të kryer procedurat e anulimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Leja e drejtimit ndërkombëtare i jepet aplikantit në momentin e paraqitjes së tij fizike në sportel, pasi të jetë vendosur fotografia e tij.

Periudha e vlefshmërisë
Maksimumi 3 vjet, brenda afateve të vlefshmërisë së lejedrejtimit kombëtare.

Kostot
500 lekë

Më shumë
Për informacione më të detajuara mund të klikoni në faqen zyrtare të DPSHTRR-së: www.dpshtrr.gov.al.

Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare (AL091033)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin