LinkButtonLinkButton

Aplikim për certifikim për fjetinë

Kontaktet
Tel:  +355 42 224 537
E-mail:  info@turizmi.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.1. Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për certifikim për fjetinë
Në zbatim të ligjit nr.93/2015, datë 27.07.2015 “Për Turizmin”, neni 9, paragrafi 1, pika ç, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka detyrimin për krijimin e “Regjistrit Qendror të Turizmit”, si regjistër publik i sipërmarrjeve turistike që shërben për qëllime statistikore (struktura akomoduese, agjenci udhetimi, operator turistik, udhërrëfyes turistik ,stacione plazhi, restorante, artizanë, qendra konferencash, transport ajror, detar, hekurudhor, rrugor ndërqytetas, automjete me qira, etj). Në kuadër të këtij detyrimi ligjor, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit i'u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim fjetine. Në të njëjtën kohë sipas ligjit nr.93/2015, datë 27.07.2015, “Për Turizmin”, neni 66, struktura përgjegjëse për të dhënat statistikore në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, siguron të dhëna mujore nga: a) strukturat akomoduese, për numrin e vizitorëve, numrin e netëve të qëndrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën; Fjetina duhet të jetë një godinë e veçuar. Godina të ketë një konstruksion të qëndrueshëm, të sigurt dhe të jetë e mirëmbajtur tërësisht.Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal - Zgjidhni sherbimin "Aplikim për certifikim për fjetinë" - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni fushat e formularit dhe klikoni butonin "Dërgo aplikimin" - Formulari i dërguar vlerësohet nga specialistet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit - Përgjigjja nga specialistët përkatës, i dërgohet subjektit aplikues me e-mail në mënyrë automatike nga sistemi dhe po ashtu te ”Hapësira Ime” në portalin e-Albania

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Në varësi të kohëzgjatjes të shqyrtimit të aplikimit nga specialistët e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Koha maksimale është 1 muaj.

Periudha e vlefshmërisë
Rinovimi - Vlefshmëria e certifikatës së klasifikimit, sipas nenit 10 të VKM NR: 730, 20/10/2016 Për Miratimin e Rregullores “Për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese” është 4 vjet nga data e lëshimit të saj.

Kostot
Pagesa varion në varësi të vlerësimit paraprak. Procesi për marrjen e konfirmimit të pagesës do të menaxhohet jashtë portalit e Albania.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shërbimi është jashtë funksionit.
Subjektet që kërkojnë të pajisen me certifikatë për fjetinë duhet të aplikojnë nëpërmjet shërbimit
Aplikim për pajisje me certifikatë kategorizimi strukturë akomoduese”.
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin