LinkButton

Lista e shërbimeve elektronike sipas institucioneve

LinkButtonLinkButtonLinkButton
Kryeministria
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Financave
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Brendshme
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Drejtësisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Mbrojtjes
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministër Shteti për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit
Ministër Shteti për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Autoriteti i Konkurrencës
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Dhoma Kombëtare e Noterëve
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit  të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Prokuroria e Përgjithshme
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Njesitë vendore
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Komisioni i Prokurimit Publik (KPP)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Universiteti i Tiranës
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Këshilli i Lartë Gjyqësor
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin