LinkButton

Lista e institucioneve

LinkButtonLinkButtonLinkButton
Kryeministria
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Agjencia e Shërbimit Arkeologjik (ASHA)
Agjencia e Shërbimit Arkeologjik (ASHA)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK)
Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Autoriteti i Konkurrencës
Autoriteti i Konkurrencës
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Dhoma Kombëtare e Noterëve
Dhoma Kombëtare e Noterëve
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit  të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ)
Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH)
Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Prokuroria e Përgjithshme
Prokuroria e Përgjithshme
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Njesitë vendore
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Inspektoriati Shtetëror Shendetësor (ISHSH)
Inspektoriati Shtetëror Shendetësor (ISHSH)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore ( AMBU)
Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore ( AMBU)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (DPSHMZSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (DPSHMZSH)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)
Për më shumë informacion klikoni më poshtë
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin