Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë

Ministria e Drejtësisë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Kulturës

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit
Drejtoria e Përgjithshme Detare
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Ministria e Financave dhe ekonomisë

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Instituti Sigurimeve Shoqërore
Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Qendra Kombëtare e Biznesit

Ministria e Brendshme

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Agjencia e Prokurimit Publik

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)