Ju mund të dhuroni drejt llogarisë
së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret
nga Emergjencat Civile në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti.


Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë
Banka Credins
IBAN ne ALL (Lek):AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001
IBAN ne EUR : AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003
IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002
SWIFT:CDISALTR
Banka Raiffeisen
IBAN ne ALL (Lek):AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945
IBAN ne EUR : AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945
SWIFT:SGSBALTX
Banka ProCredit
IBAN ne ALL (Lek):AL92209110810000108613500001
IBAN ne EUR : AL81209110810000108613500102
IBAN ne USD: AL70209110810000108613500203
SWIFT:FEFAALTR
Banka Kombetare Tregtare
IBAN ne ALL (Lek):AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA
IBAN ne EUR : AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA
IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA
SWIFT:NCBAALTX
Tirana Bank
IBAN ne ALL (Lek):AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011
IBAN ne EUR : AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012
IBAN ne USD: AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010
SWIFT:TIRBALTR
Intesa SanPaolo
IBAN ne ALL (Lek):AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701
IBAN ne EUR : AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702
IBAN ne USD: AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703
SWIFT:USAALALTR
Union Bank
IBAN ne ALL (Lek):AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413
IBAN ne EUR : AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221
IBAN ne USD: AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141
SWIFT:UNALALTR
OTP
IBAN ne ALL (Lek):AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534
IBAN ne EUR : AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536
IBAN ne USD: AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537
SWIFT:PUPPALTR
Banka Amerikane e Investimeve
IBAN ne ALL (Lek):AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968
IBAN ne EUR : AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963
IBAN ne USD: AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280
SWIFT:EMPOALTR
Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)
IBAN ne ALL (Lek):AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928
IBAN ne EUR : AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929
IBAN ne USD: AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929
SWIFT:AAISALTR
Banka Alpha
IBAN ne ALL (Lek):AL219021 1364 0191 2500 0067 1917
IBAN ne EUR : AL889021 1364 0191 2500 0067 0905
IBAN ne USD: AL789021 1364 0191 2500 0067 2928
SWIFT:CRBAALTR