LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pensioni familjar
9.2 pikë / 118 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
2. Pikët e drejtuesit të mjetit
9 pikë / 1570 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
3. Certifikatë personale
9 pikë / 19266 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Certifikatë familjare
9 pikë / 40280 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
5. Deklaratë për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave në bankat e nivelit të dytë
9 pikë / 216 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
6. Ndihma ekonomike për individë
8.9 pikë / 764 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
7. Karta e Shëndetit
8.9 pikë / 13149 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
8. Certifikatë pronësie e mjetit
8.9 pikë / 527 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
9. Matura Shtetërore
8.9 pikë / 4832 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
10. Tatim mbi vlerën e shtuar
8.9 pikë / 127 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Biznesi Im

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin