LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Aplikim për mbyllje pensioni
9.4 pikë / 250 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
2. Masat e patërhequra të pensionit familjar
9.3 pikë / 172 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
3. Tatim mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël
9.2 pikë / 122 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Biznesi Im

Generic placeholder image
4. Aplikim për pension familjar
9.1 pikë / 121 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
5. Certifikatë personale
9.1 pikë / 42856 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
6. Certifikatë familjare
9 pikë / 86202 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
7. Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it
9 pikë / 139 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
8. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese
9 pikë / 135 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
9. Matura Shtetërore
9 pikë / 6345 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
10. Pikët e drejtuesit të mjetit
9 pikë / 3289 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin