LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pensioni familjar
9.2 pikë / 113 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
2. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 1493 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
3. Certifikatë personale
9 pikë / 18219 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Deklaratë për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave në bankat e nivelit të dytë
9 pikë / 182 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
5. Certifikatë Rezidence Tatimore
9 pikë / 118 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Biznesi Im

Generic placeholder image
6. Certifikatë familjare
9 pikë / 38341 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
7. Ndihma ekonomike për individë
8.9 pikë / 730 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
8. Pensioni i invaliditetit (KMCAP)
8.9 pikë / 145 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
9. Karta e Shëndetit
8.9 pikë / 12642 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
10. Matura Shtetërore
8.9 pikë / 4832 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin