LinkButton

Regjistrimi në portalin e-Albania

Në mënyrë që të përftoni shërbimet elektronike të ofruara nga portali qeveritar e-Albania duhet të logoheni në llogarinë tuaj në portal.

Nëse regjistrimi nuk është kryer akoma, duhet patjeter të keni me vete kartën tuaj të identitetit në momentin e regjistrimit.

Pasi të jetë hapur portali www.e-albania.al veprohet si më poshtë:

Klikoni “Regjistrohu”:
Plotësoni të gjitha të dhënat:


Kodi i përdoruesit: Është numri personal i kartës suaj të identietit.

Fjalëkalimi: Sigurohuni që fjalëkalimi të ketë te paktën 7 karaktere.

e-mail: Në këtë adresë do të vijnë të gjitha njoftimet që kanë te bëjnë me aplikimet tuaja.

Numri i celularit: Sigurohuni që të vendoset në formatin 069XXXXXXX.

Të dhënat personale (Emër, Mbiemër, Atësi): Duhet të bëhet kujdes që të gjitha të dhënat të jenë të sakta dhe të përputhen më të dhënat e Regjistrit të Gjendjes Civile.

*Kujdes me të dhënat që mund të kenë "ë", ose "ç".

Nëse edhe pas verifikimit të të dhënave tuaja në Gjendjen Civle do të keni vështirësi me regjistrimin kontaktoni me helpdesk në login@e-albania.al.

Për më tepër ndihmë për proceduren e regjistimit në portalin unik qeveritar e-albania, ndiqni këtë video ilustruese: klikoni këtu

Për çdo individ që zotëron apo administron një biznes, e-Albania ofron mundësinë e regjistrimit të biznesit. Pasi të keni bërë regjistrimin si individ dhe të jeni loguar në portalin e-albania, në “Hapësira ime” ju mund të regjistroni biznesin tuaj, për tu loguar më pas nëpërmjet Numri i identifikimit të biznesit dhe Fjalëkalimit.

*Kujdes, për të regjistruar biznesin duhet patjetër të jeni loguar në portalin e-albania me llogarinë e personit i cili është administrator i biznesit.


E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin