LinkButtonLinkButton

Forumi

Pyetjet më të shpeshta
Në këtë kategori do të gjeni përgjigjet e pyetjeve që janë bërë më shpesh nga përdoruesit e faqes.
17 diskutime
Pyetje mbi portalin
Pyetje dhe sugjerime mbi funksionimin e portalit unik qeveritar e-Albania.
177 diskutime

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin